SCYOFBC

BC’s Child Rights Public Awareness Campaign

Các quyền của con tôi

Dạy cho con tôi biết về các quyền của trẻ thì giúp được trẻ như thế nào?

Là cha mẹ, quý vị hiểu rõ con mình nhất và trong cương vị là người thích hợp nhất để bảo đảm cho con quý vị có tất cả những gì trẻ cần để sống và phát triển tại Canada.

Quy Ước Liên Hiệp Quốc về các Quyền của Trẻ Em (UNCRC) là một thỏa thuận quốc tế mà Canada và hầu hết các nước trên thế giới đã ký. Quy ước này ghi rằng mỗi người dưới 18 tuổi cần phát triển và sống một cuộc sống khỏe mạnh.

Tại Canada mỗi trẻ và thiếu niên dưới 18 tuổi, kể cả thiếu niên di dân, đều có quyền được bảo vệ theo UNCRC.

Có ít nhất là bốn điều trong những điều sau đây có đặc biệt đề cập đến thiếu niên di dân và mới đến định cư:

Điều 2: Tất cả trẻ em và thiếu niên đều được hưởng các quyền của các em, bất luận chủng tộc, tôn giáo, khả năng, bất cứ gì các em nghĩ hoặc nói ra, mà không bị kỳ thị.

Điều 14: Thiếu niên có quyền nghĩ và tin những gì các em nói ra và thực hành bất cứ tôn giáo nào do các em chọn.

Điều 22: Chính quyền phải bảo đảm cho thiếu niên tỵ nạn hưởng cùng các quyền như trẻ em sinh tại nước đó.

Điều 30: Trẻ em và thiếu niên có quyền học và sử dụng ngôn ngữ và phong tục của gia đình các em.

Dạy cho trẻ em về các quyền (và trách nhiệm) của các em giúp tăng thêm lòng tự trọng của các em, mức tham gia ở nhà và ở trường, và càng tôn trọng người khác hơn nữa. Khi trẻ em hiểu được các quyền của mình thì các em khó có thể bị hiếp đáp và sẽ bênh vực người khác. Như thế các em sẽ trở thành công dân tốt của Canada và thế giới.

Download

Các Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp

Sau đây là một số tổ chức và các nguồn tài nguyên trợ giúp có thể hữu ích đối với quý vị Nhân Viên Trợ Giúp Định Cư ở Trường (SWIS) SWIS là một chương trình tìm đến học sinh di dân và gia đình các em tại các trường tiểu học và trung học để phát huy mức hiểu biết về nền văn hóa Canada.

http://www.vsb.bc.ca/settlement-workers-schools-swis

Các Chương Trình Con Tôi Trong Tuổi Thiếu Niên và Tôi, Không Ai Hoàn Hảo, và Mẹ Ngỗng giữa Mẹ-Con

Nuôi dạy con cái có thể khó khăn. Những lớp này được cung cấp miễn phí, có dịch vụ giữ trẻ miễn phí và điểm hay nhất là không ai phán xét quý vị hoặc nghĩ là quý vị không biết nuôi dạy con cái.

http://www.bccf.ca/families/programs

Immigration Services Society (ISS) of BC (Hội Dịch Vụ Di Trú BC)

ISS of BC cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho các cộng đồng di dân và tỵ nạn trong vùng Lower Mainland, và làm việc với hơn 23,000 thân chủ mỗi năm. ISS of BC giữ một vai trò quan trọng trong việc định cư, giáo dục, và hội nhập di dân từ ngày họ đến Canada.

http://www.issbc.org/immigrants

Hãy Hành Động

Tuy UNCRC bảo đảm cho thiếu niên có quyền bày tỏ quan điểm của mình nhưng không có nghĩa là trẻ em và thiếu niên có toàn quyền chủ động. Các quyền của trẻ em và thiếu niên là để khuyến khích tất cả người lớn lắng nghe ý kiến của trẻ em và cho trẻ tham gia vào tiến trình quyết định để hy vọng là trẻ sẽ học được những gì phải làm để đưa ra các quyết định có trách nhiệm. Quý vị là người biết rõ hơn ai hết là con mình có thể đảm nhận bao nhiêu phần trách nhiệm. Chính quý vị là người quyết định giúp trẻ đạt được tiềm năng của trẻ.

5 cách đơn giản để yểm trợ các quyền của trẻ ở nhà

  1. Giúp trẻ hiểu được các quyền của trẻ em tại những nơi khác trên thế giới
  2. Cho trẻ tham gia vào tiến trình quyết định của gia đình
  3. Mời bạn của trẻ đến ăn cơm tối
  4. Yểm trợ các sở thích và ưu điểm của trẻ
  5. Tình nguyên làm việc với con quý vị cho một lý tưởng của trẻ

Các Tổ Chức

Hầu hết các tổ chức sau đây đều có các nguồn tài nguyên trợ giúp bằng tiếng Việt.
Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies (AMSSA)
(Liên Đoàn Các Hội Đa Văn Hóa và Cơ Quan Dịch Vụ)
BC Centre for Safe Schools and Communities (BCCSSC) (Trung BC)
Tâm BC cho Các Trường và Cộng Đồng An Toàn)
United Nations Association of BC (UNA) (Hội Liên Hiệp Quốc BC)
Immigrant Services Society of BC (ISS of BC) (Hội Dịch Vụ Di Trú BC)
Ministry of Child and Family Development (MCFD) (Bộ Phát Triển Trẻ Em và Gia Đình)
Multilingual Orientation Service Association for Immigrant
Communities (MOSAIC) (Hội Dịch Vụ Hướng Dẫn Đa Văn Hóa cho Các Cộng Đồng Di Dân)